فهرست قوانين و مقررات سازمان امور سينمايي و سمعي بصري


رديف

عنوان مقررات

مرجع تصويب

تاريخ تصويب

تاريخ اصلاح

تعداد مواد

تعداد صفحه

وضعيت

ملاحظات

1

آيين نامه سالن هاي نمايش فيلم و طرزكار آنها

هيات وزيران

6/7/1345

------

22

3

مورد استفاده**

اصلاحيه با 40 ماده و 8 صفحه جهت تصويب هيات محترم وزيران در دست اقدام است

2

قانون حمايت از مولفان و مصنفان و هنرمندان

مجلس شوراي ملي

11/10/1348

------

33

5

مورد استفاده**

 

3

آيين نامه اجرايي ماده 21 قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

هيات وزيران

4/10/1350

-----

7

3

مورد استفاده**

 

4

قانون هزينه بازبيني فيلم هاي سينمايي داخلي و خارجي

مجلس شوراي اسلامي

27/11/1360

------

1

1

مورد استفاده**

 

5

آيين نامه نظارت بر نمايش فيلم و اسلايد و ويدئو و صدور پروانه نمايش آنها

هيات وزيران

9/12/1361

19/5/1382

19

5

مورد استفاده**

 

6

قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

مجلس شوراي اسلامي

12/12/1365

-----

4

4

مورد استفاده**

 

7

آيين نامه بررسي فيلمنامه و صدور پروانه فيلمسازي

هيات وزيران

14/5/1368

20/3/1377

15

2

مورد استفاده**

 

8

آيين نامه توليد و تامين برنامه هاي ويدئويي

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

1372

-----

9

2

مورد استفاده**

 

9

آيين نامه صدور پروانه نمايش برنامه هاي ويدئويي

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

1372

-----

6

2

مورد استفاده**

 

10

قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره

مجلس شوراي اسلامي

26/11/1373

-----

11

2

مورد استفاده**

 

11

آيين نامه اجرايي قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره

هيات وزيران

9/1/1374

11/6/1375

14

3

مورد استفاده*

اصلاح در دو ماده صورت گرفته است

12

سياست هاي توزيع و نمايش فيلم هاي سينمايي و مواد سمعي و بصري خارجي

شورايعالي انقلاب فرهنگي

26/7/1374

------

18

32

مورد استفاده*

 

13

اصلاح آيين نامه اجرايي قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره

هيات وزيران

11/6/1375

------

2

1

مورد استفاده*

 

14

آيين نامه و ضوابط تاسيس آموزشگاههاي سينمايي سمعي و بصري

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

26/12/1377

------

22

4

مورد استفاده**

 

15

آيين نامه موسسات ويدئو رسانه

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

21/3/1382

-----

11

3

مورد استفاده**

 

16

دستورالعمل اجرايي تبصره ماده 2 آيين نامه تاسيس موسسات ويدئو رسانه "ضوابط تامين برنامه هاي نمايش خانگي توسط موسسات ويدئو رسانه"

معاونت امور سينمايي

1/1/1383

-----

2

4

مورد استفاده**

 

17

دستورالعمل اجرايي ماده 4 آيين نامه تاسيس موسسات ويدئو رسانه "ضوابط تاسيس و بهره برداري از موسسات ويدئو رسانه

معاونت امور سينمايي

1383

-----

13

2

مورد استفاده*

 

18

آيين نامه تاسيس، شرايط فعاليت و رده بندي سازمان هاي تهيه و توليد فيلم

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

2/8/1383

-----

23

8

مورد استفاده**

 

19

آيين نامه تاسيس و فعاليت سازمان هاي پخش و توزيع فيلم

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

2/8/1383

-----

18

5

مورد استفاده**

 

20

مصوبه چگونگي جلب و جذب مشاركت بخش خصوصي در توسعه مجتمع هاي فرهنگي و سينمايي شهر تهران

شوراي اسلامي شهر تهران

24/3/1384

4/12/1388

14

5

مورد استفاده*

 

21

دستورالعمل مصوبه چگونگي جلب و جذب مشاركت بخش خصوصي در توسعه مجتمع هاي فرهنگي و سينمايي شهر تهران

شوراي اسلامي شهر تهران

24/3/1384

-----

2

2

مورد استفاده**

 

22

قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت هاي غير مجاز مي نمايند

مجلس شوراي اسلامي

19/10/1386

------

13

4

مورد استفاده*

با الحاق يك تبصره از سوي مجمع تشضخيص مصلحت نظام

23

تصويب نامه در خصوص كمك هاي اشخاص حقيقي و حقوقي به سينماي ايران به عنوان وجوه موضوع ماده (172) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم

وزيران عضو كمسيون اقتصاد

14/6/1387

------

2

1

مورد استفاده*

 

24

دستورالعمل اجرايي ماده 7 آيين نامه تاسيس موسسات ويدئو رسانه

معاونت امور سينمايي -

13/8/1388

------

17

11

مورد استفاده*

 

25

آيين نامه صدور مجوز تاسيس توسعه و نظارت بر نحوه فعاليت مراكز ارائه خدمات فني و پشتيباني سينمايي

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

18/11/1388

------

16

7

مورد استفاده**

 

26

اصلاحيه آيين نامه اجرايي تبصره 2 قانون هزينه بازبيني فيلم هاي سينمايي

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

لازم الجرا از ابتداي 1389

-------

4

1

مورد استفاده**

 

27

اساسنامه خانه سينما

مجمع عمومي خانه سينما

15/7/1392

-------

57

18

مورد استفاده

اساسنامه خانه سینما مصوب شورای فرهنگ عمومی 1366/12/22 ملغی می باشد.

28

آيين نامه چگونگي برگزاري جشنواره ها، مسابقات و مجامع سينمايي

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

28/11/1393

-----

47

7

مورد استفاده*

 

29

ماده 172 قانون مالياتهاي مستقيم

مجلس شوراي سلامي

31/4/1394

-----

1

2

مورد استفاده**

.

30

آيين نامه صدور مجوز تاسيس مراكز عرضه بر خط ويدئويي به گونه درخواستي VOD

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

5/6/1396

-----

19

4

مورد استفاده**

 

31

نظامنامه اكران سينمايي ايران

رييس سازمان سينمايي

7/3/1397

------

49

10

مورد استفاده**

 

32

دستورالعمل اجرايي ماده 5 و 14 ايين نامه صدور مجوز تاسيس مراكز عرضه بر خط ويدئويي به گونه درخواستي

رييس سازمان

31/4/1397

------

10

7

مورد استفاده**

 

33

دستورالعمل درجه بندي گروه سني فيلمهاي سينمايي

رييس سازمان سينمايي

10/6/97

10/2/1398

7

47

مورد استفاده**

 

34

اصول رسانه اي سازمان سينمايي و سمعي بصري

رييس سازمان سينمايي

1397

-----

15

2

مورد استفاده**

 

35

آيين نامه جامع موسسات توزيع فيلم

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

23/8/1397

-----

21

3

 مورد استفاده**

 

36

آيين نامه شوراي هماهنگي توليد

رييس سازمان سينمايي

31/4/1398

-----

3

1

مورد استفاده

 

37

فليمخانه ملي ايران- ضوابط و مقررات دريافت فيلم و نوارهاي ويدئويي

 

 

------

4

1

مورد استفاده*

 

38

آيين نامه درجه بندي سينماها

 

 

 

6

7

مورد استفاده*

 

39

اساسنامه موسسه سينما شهر

 

 

 

 

 

 

 

40

اساسنامه موزه سينما

 

 

 

 

 

 

 

41

اساسنامه بنياد سينمايي فارابي

 

 

 

 

 

 

 

42

اساسنامه مركز گسترش سينماي مستند و تجربي

 

 

 

 

 

 

 

43

اساسنامه انجمن سينماي جوان